ระบบจัดการอบรมออนไลน์

(SDU Online Course) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดทำการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

หลักสูตร/รายวิชาที่เปิดสอน

สำหรับนักศึกษา

TOEIC 1

วันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2566

Login

TOEIC 2

วันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2566

Login

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล

วันที่ 16 ม.ค. – 28 เม.ย. 2566

Login

ภาษาอังกฤษ
สำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่

วันที่ 16 ม.ค. – 28 เม.ย. 2566

Login

Leadership Challenge

Login

Upskill/Reskill/New Skill

กิจกรรมเสริมทักษะ

Login

สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสายสนับสนุน

Login

TOEIC
FOR TEACHERS

Login

เตรียม ความรู้

Login

พัฒนาศักยภาพ

Login

PDPA

Login

การส่งเสริมบุคลิกภาพฯ

Login

หลักการร่างหนังสือภายนอกฯ

Login

SDU SMART Lecturers

Login

SDU INTERNAL QUALITY

Login

เลขาฯร่วมสมัย

Login

ปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย

Login

การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

Login

บุคคลภายนอก/อื่นๆ

TOEIC 2 REPLAY

วันที่ 5 พ.ย. 65 – 5 ก.พ. 66

Login

ภาษาจีน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-จีนของบุคลากรกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค

Login

ภาษาจีน 2

หลักสูตรการสอนภาษาจีนสำหรับครู รุ่นที่ 2

Login