ระบบจัดการอบรมออนไลน์

(SDU Online Course) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดทำการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

หลักสูตร/รายวิชาที่เปิดสอน

Title
ภาษาอังกฤษ

อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
“พิชิต TOEIC 1 (รุ่นที่ 4) 5 เม.ย. – 5 พ.ค. 64”

Title
ภาษาอังกฤษ

อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
“พิชิต TOEIC 2 (รุ่นที่ 4) 5 เม.ย. – 5 พ.ค. 64”

Title
“ติวอังกฤษ BASIC 2”

คอร์สอบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษ 19 เม.ย. – 14 พ.ค. 64

Title
ภาษาอังกฤษ

อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
“พิชิต TOEIC 1 (รุ่นที่ 3) 15 ก.พ. -17 มี.ค. 64”

Title
ภาษาอังกฤษ

อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
“พิชิต TOEIC 2 (รุ่นที่ 3) 15 ก.พ. -17 มี.ค. 64”

Title
อบรม Info Graphic Online

เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

Title
ภาษาอังกฤษ

อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
“พิชิต TOEIC 1 (รุ่นที่ 2) 14 ธ.ค. 63 -15 ม.ค. 64”

Title
ภาษาอังกฤษ

อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
“พิชิต TOEIC 2 (รุ่นที่ 2) 14 ธ.ค. 63 -15 ม.ค. 64”

Title
การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

(Outcome Based Education : OBE )

Title
ภาษาจีน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-จีนของบุคลากรกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค

Title
ภาษาอังกฤษ

อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
รหัส 63 (สำหรับนักศึกษารายงานตัวรอบ 1-3)

Title
ภาษาจีน 2

หลักสูตรการสอนภาษาจีนสำหรับครู รุ่นที่ 2

ข่าวประกาศ