ระบบจัดการอบรมออนไลน์

(SDU Online Course) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดทำการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

หลักสูตร/รายวิชาที่เปิดสอน

สำหรับนักศึกษา

Upskill/Reskill/New Skill

กิจกรรมเสริมทักษะ

Login

ภาษาอังกฤษ
สำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่

การทบทวนบทเรียน

Login

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

การทบทวนบทเรียน

Login

สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

BASIC 3 รุ่นที่ 2

วันที่ 18 เม.ย. – 31 พ.ค. 65

Login

TOEIC 1 FOR STAFF (รุ่นที่ 2)

วันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 65

Login

TOEIC 2 FOR STAFF (รุ่นที่ 2)

วันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 65

Login

หลักการ ร่างหนังสือภายนอกอย่างมืออาชีพ

Login

SDU SMART Lecturers

Login

SDU INTERNAL QUALITY

Login

เลขาฯร่วมสมัย

Login

ปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย

Login

การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

Login

บุคคลภายนอก/อื่นๆ

TOEIC2 REPLAY!

วันที่ 5 พ.ค. 2565 – 31 ก.ค. 2565

Login

UPSKILL WITH TOEIC

วันที่ 1 มี.ค. 2565 – 31 พ.ค. 2565

Login

ภาษาจีน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-จีนของบุคลากรกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค

Login

ภาษาจีน 2

หลักสูตรการสอนภาษาจีนสำหรับครู รุ่นที่ 2

Login