หลักสูตรการออกแบบอาหารสำหรับเด็ก

               อบรมระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2567 – วันที่ 28 กันยายน 2567

การเข้าใช้งานระบบ

               Username : ชื่อภาษาอังกฤษ_นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก เช่น suandusit_uni
               Password :  (กำหนดโดยผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย)
               หมายเหตุ : ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามที่ได้นำส่งกับทางผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยไว้

ติดต่อ

               โรงเรียนการเรือน 024239449-50