หลักสูตร “TOEIC 2 REPLAY!”

   หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ “TOEIC 2 REPLAY!” เป็นคอร์สอบรมสำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพิชิต TOEIC 2 รุ่นที่ 14 เท่านั้น เพื่อให้ได้ทบทวนความรู้และทักษะการทำข้อสอบ TOEIC อีกครั้ง เนื้อหาการอบรมแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
   Listening Part 1: Photographs ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และอาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์
   Listening Part 2: Question-Response ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และอาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์
   Listening Part 3: Conversations ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมมานุภาพ
   Listening Part 4: Talks รศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
   Reading Part 5: Incomplete Sentences ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมมานุภาพ
   Reading Part 6: Text Completion รศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
   Reading Part 7: Reading Comprehension ผศ.ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล
   Practice Test 1 Listening & Reading อาจารย์ฐานิสา ศิริถาพร
   Practice Test 2 Listening & Reading ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และอาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์

การเข้าใช้งานระบบ

               – ผู้มีสิทธิ์อบรมโดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษามีรหัสประจำตัว 6501234567893 เกิดวันที่ 1 มกราคม 2544 ให้กรอกดังนี้

  • Username: U6501234567893 *ต้องใส่ U นำหน้าทุกครั้ง
  • Password: 01012544

* กรณีเปลี่ยน password ให้นักศึกษาใช้ password ที่เปลี่ยนครั้งล่าสุด
* นักศึกษาระดับปริญญาโท ใช้ G ตามด้วยรหัสนักศึกษา เช่น G6401234567893
* นักศึกษาระดับปริญญาเอก ใช้ D ตามด้วยรหัสนักศึกษา เช่น D6401234567893

ติดต่อ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1213 อาคาร 1 ชั้น 2
Tel: 02 244 5260-2
Facebook Page: ILAC SuanDusit University
Website: ilac.dusit.ac.th
Youtube: ILAC SuanDusit University