รายละเอียด

               ระยะเวลาการออนไลน์ : ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป
               กลุ่มผู้เข้าอบรม : บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทุกสายงาน

การเข้าใช้งานระบบ

Username / Password :  ผู้มีสิทธิเรียนรู้ โดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย