หลักสูตร “TOEIC 2 REPLAY!”

               หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ “TOEIC 2 REPLAY!” เป็นคอร์สอบรมสำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพิชิต TOEIC 2 รุ่นที่ 13 เท่านั้น เพื่อให้ได้ทบทวนความรู้และทักษะการทำข้อสอบ TOEIC อีกครั้ง เนื้อหาการอบรมแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
               Listening Part 1: Photographs ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และอาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์
               Listening Part 2: Question-Response ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และอาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์
               Listening Part 3: Conversations ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมมานุภาพ
               Listening Part 4: Talks รศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
               Reading Part 5: Incomplete Sentences ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมมานุภาพ
               Reading Part 6: Text Completion รศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
               Reading Part 7: Reading Comprehension ผศ.ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล
               Practice Test 1 Listening & Reading อาจารย์ฐานิสา ศิริถาพร
               Practice Test 2 Listening & Reading ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และอาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์

การเข้าใช้งานระบบ

– ผู้มีสิทธิ์อบรมเข้าเรียนโดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษามีรหัสประจำตัว 6501234567893 เกิดวันที่ 1 มกราคม 2544 ให้กรอกดังนี้

  • Username: U6501234567893
  • Password: 01012544

* กรณีเปลี่ยน password ให้นักศึกษาใช้ password ที่เปลี่ยนครั้งล่าสุด