โครงการอบรมหลักสูตร บ่มเพาะผู้สอนภาษาแห่งอนาคต (Hatch Coding Facilitator) รุ่นที่ ๒

ชื่อหลักสูตร : บ่มเพาะผู้สอนภาษาแห่งอนาคต (Hatch Coding Facilitator) “Stronger together”
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดการดำเนินงาน : วันที่ 26 สิงหาคม 2566 – 29 ตุลาคม 2566
จำนวนชั่วโมงในการดำเนินการ : 285 ชม. (ทฤษฎี 60 ชม. (ไม่น้อยกว่า 80% ) ปฏิบัติ 225 ชม.)

การเข้าใช้งานระบบ

Username : ชื่อภาษาอังกฤษ_นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก เช่น suandusit_uni
Password :  (กำหนดโดยผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ : ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามที่ได้นำส่งกับทางผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยไว้