โครงการอบรมหลักสูตร บ่มเพาะผู้สอนภาษาแห่งอนาคต (Hatch Coding Facilitator) รุ่นที่ ๒

ชื่อหลักสูตร : บ่มเพาะผู้สอนภาษาแห่งอนาคต (Hatch Coding Facilitator) “Stronger together”
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดการดำเนินงาน : วันที่ 26 สิงหาคม 2566 – 29 ตุลาคม 2566
จำนวนชั่วโมงในการดำเนินการ : 285 ชม. (ทฤษฎี 60 ชม. (ไม่น้อยกว่า 80% ) ปฏิบัติ 225 ชม.)