โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน


หลักสูตร : การออกแบบการท่องเที่ยวนอสทัสเจียกับการจัดการท่องเที่ยวสีเขียว (Nostalgia Tourism Designed and Green Tourism management)
สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดการดำเนินงาน : พฤศจิกายน 2566 – มีนาคม 2567
สถานที่ดำเนินกิจกรรมภาคปฏิบัติ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การเข้าใช้งานระบบ

Username : ชื่อภาษาอังกฤษ_นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก เช่น suandusit_uni
Password :  (กำหนดโดยผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ : ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามที่ได้นำส่งกับทางผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-244-5769
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว