หลักสูตร “TOEIC 2 REPLAY!”

               หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ “TOEIC 2 REPLAY!” มีขึ้นสำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร พิชิต TOEIC 2 รุ่นที่ 15 เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทบทวนความรู้และทักษะการทำข้อสอบ TOEIC อีกครั้ง เนื้อหาการอบรมแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
               Part 1: Photographs ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์
               Part 2: Question-Response ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์
                Part 3: Conversations ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ
               Part 4: Talks รศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
               Part 5: Incomplete Sentences ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ
               Part 6: Text Completion รศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
               Part 7: Reading Comprehension ผศ.ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล
               TOEIC Practice Test 1 อาจารย์ฐานิสา ศิริฐาพร
               TOEIC Practice Test 2 ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์

การเข้าใช้งานระบบ

               – ผู้มีสิทธิ์อบรมโดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษามีรหัสประจำตัว 6501234567893 เกิดวันที่ 1 มกราคม 2544 ให้กรอกดังนี้

  • Username: U6501234567893 *ต้องใส่ U นำหน้าทุกครั้ง
  • Password: 01012544

* กรณีเปลี่ยน password ให้นักศึกษาใช้ password ที่เปลี่ยนครั้งล่าสุด
* นักศึกษาระดับปริญญาโท ใช้ G ตามด้วยรหัสนักศึกษา เช่น G6401234567893
* นักศึกษาระดับปริญญาเอก ใช้ D ตามด้วยรหัสนักศึกษา เช่น D6401234567893

ติดต่อ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1213 อาคาร 1 ชั้น 2
Tel: 02 244 5260-2
Facebook Page: ILAC SuanDusit University
Website: ilac.dusit.ac.th
Youtube: ILAC SuanDusit University