วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น.

รายละเอียด

               ระยะเวลาการออนไลน์ : ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป
               กลุ่มผู้เข้าอบรม : บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การเข้าใช้งานระบบ

Username / Password :  ผู้มีสิทธิเรียนรู้ ใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย