รายละเอียด

               การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยผ่านเครือข่ายการวิจัย SDU Research Club ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การเข้าใช้งานระบบ

Username / Password :  ผู้มีสิทธิเรียนรู้ โดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย