โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


ชื่อหลักสูตร: ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business) รุ่นที่ 2
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดการดำเนินงาน: กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2566
สถานที่ดำเนินกิจกรรม: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การเข้าใช้งานระบบ

Username : ชื่อภาษาอังกฤษ_นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก เช่น suandusit_uni
Password :  (กำหนดโดยผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ : ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามที่ได้นำส่งกับทางผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-244-5769
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว