โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ


ชื่อหลักสูตร: ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business) รุ่นที่ 2
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดการดำเนินงาน: กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2566
สถานที่ดำเนินกิจกรรม: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร