ระบบจัดการอบรมออนไลน์

(SDU Online Course) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดทำการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

หลักสูตร/รายวิชาที่เปิดสอน

สำหรับนักศึกษาสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่บุคคลภายนอก/อื่นๆ

ผู้สนใจเข้าการอบรม course ต่าง ๆ สามารถเข้ารับการอบรมได้ฟรี ทั้งนี้ ให้ลงทะเบียนหรือตรวจสอบเงื่อนไขและคุณสมบัติของการเข้ารับการอบรมในรายละเอียดของแต่ละ course