ข่าวสาร

ประกาศ! สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครนักศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ธุรกิจการบิน และการท่องเที่ยว รหัส 58-59 เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ SDU-TEST ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ประกาศ! สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครนักศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ธุรกิจการบิน และการท่องเที่ยว รหัส 58-59 เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ SDU-TEST ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 วิธีการสมัคร ดังนี้1. สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ห้อง 1213) อาคาร 1 ชั้น 22. สมัครออนไลน์ ที่ https://bit.ly/3haCTzw รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 63 หรือ ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้เข้าสอบครบตามจำนวนแล้ว ไม่สามารถจองที่นั่งสอบได้ หลักฐานที่ต้องแสดงในการสมัคร1. หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 500 บาท (หากสมัครออนไลน์)

ARIT เตรียมพร้อมระบบ SDU Online Course สำหรับโครงการอบรมภาษาจีนฯ รุ่นที่ 2

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เตรียมพร้อมระบบ SDU Online Course พร้อมทั้งบุคลากรดูแลระบบฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับครูปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 โดยโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 Subtitle Title Description Subtitle Title Description Subtitle Title Description

ประชุมโครงการอบรมภาษาจีนออนไลน์ สำหรับผู้ดูแลเด็ก

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานอำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมโครงการอบรมภาษาจีนออนไลน์ สำหรับผู้ดูแลเด็กและแผนการสอน/แผนการจัดประสบการณ์พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใช้อบรมนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้บริหารและคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 Subtitle Title Description Subtitle Title Description Subtitle Title Description