• TOEIC 2
         คอร์สอบรมพิชิต TOEIC 2 เป็นคอร์สที่ฝึกฝนพัฒนาเทคนิคการทำข้อสอบในแต่ละ Part (Part 1 – 7) รวมถึงการทำข้อสอบ TOEIC จำนวน 2 ชุด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนได้ดีขึ้น       การอบรมออนไลน์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองภายในระยะเวลาการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตมากขึ้น
 • TOEIC 1
                  คอร์สอบรมภาษาอังกฤษพิชิต TOEIC 1 เป็นคอร์สที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในระดับต้นได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC โดยเฉพาะ ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษแบบสากลในสถานการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ การท่องเที่ยว สายการบิน สุขภาพ การจัดการ เป็นต้น แบ่งเป็น ทักษะการฟัง (listening skill) ทักษะด้านการอ่าน (reading skill) คำศัพท์ (vocabulary) และไวยากรณ์ (grammar) พื้นฐาน           ผู้เรียนจะได้ฝึกเทคนิคการทำข้อสอบและการฝึกทำข้อสอบตัวอย่าง (TOEIC new format) โดยฝึกฝนไปพร้อม ๆ กันหรือฝึกฝนเพิ่มเติมตามอัธยาศัยด้วยการชมซ้ำได้ตลอดระยะเวลาการอบรม ทำให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนได้ดีขึ้นและนำความเข้าใจจากการฝึกฝนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-จีนของบุคลากรกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค
  ปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่ออาเซียนทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยที่ภาษาจีนได้เข้ามามีบทบาทต่อการเสริมสร้างความร่วมมือในอาเซียนทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งประเทศไทยมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ระหว่างมณฑล/เมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนและจังหวัดจำนวน 34 คู่ และความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น ในการนี้ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาจีนให้กับบุคลากรกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ได้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติงาน จึงร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-จีนของบุคลากรกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค                เพื่อยกระดับทักษะความสามารถทางด้านภาษาจีน 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนระดับเบื้องต้น โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ด้วยระบบ SDU Online Course โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ่ายทอดสด เรียนพร้อมกันทั่วประเทศ มีการบันทึกคลิปวิดีโอการสอนแต่ละครั้งเพื่อทบทวนบทเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด เข้าสู่ระบบ Download เอกสาร
 • อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ รหัส 63
                หลักสูตรการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 63 เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online เป็นฐานในการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้ทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ ในระดับ Basic 2 ซึ่งจะเป็นฐานในการพัฒนาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน ในลำดับต่อไป สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม หวังว่าผู้เรียนจะใช้ประโยชน์ จากโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online เพื่อสนับสนุน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ รายละเอียดหลักสูตร  นักศึกษาจะได้ทั้ง คำศัพท์ (Vocabulary), กลวิธีในการพูด (Conversation Strategies), ไวยากรณ์ (Grammar), การกระตุ้นการใช้ ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง (Grammar Booster), ฝึกพูด (Speaking), การออกเสียง (Pronunciation), ฝึกฟัง (Listening), ฝึกการอ่าน (Reading), และฝึกการ เขียน (Writing) ไปพร้อมๆกัน ตามพื้นฐานภาษาอังกฤษ ตารางอบรม Unit หน่วยการเรียนรู้ วิทยากร 1 Buying And Selling รศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน  2 Healthy Eating 3 Getting Help 4 Sports 5 Enjoy Your Meal ! 6 Interesting People อ.วีนัส กาญจนโรจน์ 7 Family Life 8 A Bad Day 9 Housing…