• TOEIC 2
         คอร์สอบรมพิชิต TOEIC 2 เป็นคอร์สที่ฝึกฝนพัฒนาเทคนิคการทำข้อสอบในแต่ละ Part (Part 1 – 7) รวมถึงการทำข้อสอบ TOEIC จำนวน 2 ชุด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนได้ดีขึ้น       การอบรมออนไลน์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองภายในระยะเวลาการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตมากขึ้น
 • TOEIC 1
                  คอร์สอบรมภาษาอังกฤษพิชิต TOEIC 1 เป็นคอร์สที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในระดับต้นได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC โดยเฉพาะ ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษแบบสากลในสถานการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ การท่องเที่ยว สายการบิน สุขภาพ การจัดการ เป็นต้น แบ่งเป็น ทักษะการฟัง (listening skill) ทักษะด้านการอ่าน (reading skill) คำศัพท์ (vocabulary) และไวยากรณ์ (grammar) พื้นฐาน           ผู้เรียนจะได้ฝึกเทคนิคการทำข้อสอบและการฝึกทำข้อสอบตัวอย่าง (TOEIC new format) โดยฝึกฝนไปพร้อม ๆ กันหรือฝึกฝนเพิ่มเติมตามอัธยาศัยด้วยการชมซ้ำได้ตลอดระยะเวลาการอบรม ทำให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนได้ดีขึ้นและนำความเข้าใจจากการฝึกฝนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-จีนของบุคลากรกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค
  ปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่ออาเซียนทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยที่ภาษาจีนได้เข้ามามีบทบาทต่อการเสริมสร้างความร่วมมือในอาเซียนทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งประเทศไทยมีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ระหว่างมณฑล/เมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนและจังหวัดจำนวน 34 คู่ และความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น ในการนี้ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาจีนให้กับบุคลากรกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ได้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติงาน จึงร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ รหัส 63
                หลักสูตรการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 63 เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online เป็นฐานในการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้ทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ ในระดับ Basic 2 ซึ่งจะเป็นฐานในการพัฒนาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน ในลำดับต่อไป สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม หวังว่าผู้เรียนจะใช้ประโยชน์ จากโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online เพื่อสนับสนุน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล