ประกาศ! สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครนักศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ธุรกิจการบิน และการท่องเที่ยว รหัส 58-59 เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ SDU-TEST ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

วิธีการสมัคร ดังนี้
1. สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ห้อง 1213) อาคาร 1 ชั้น 2
2. สมัครออนไลน์ ที่ https://bit.ly/3haCTzw

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 63 หรือ ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้เข้าสอบครบตามจำนวนแล้ว ไม่สามารถจองที่นั่งสอบได้

หลักฐานที่ต้องแสดงในการสมัคร
1. หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 500 บาท (หากสมัครออนไลน์)