สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เตรียมพร้อมระบบ SDU Online Course พร้อมทั้งบุคลากรดูแลระบบฯ

เพื่ออำนวยความสะดวกในโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับครูปฐมวัยผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2

โดยโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563

Subtitle

Title

Description

Subtitle

Title

Description

Subtitle

Title

Description