ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานอำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมโครงการอบรมภาษาจีนออนไลน์ สำหรับผู้ดูแลเด็กและแผนการสอน/แผนการจัดประสบการณ์พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใช้อบรมนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้บริหารและคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม .. 2562

Subtitle

Title

Description

Subtitle

Title

Description

Subtitle

Title

Description