หลักสูตร “English in International Society”

               

           หลักสูตรการอบรมออนไลน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในสังคมนานาชาติ (English in International Society) เพื่อให้ผู้เรียนได้วางแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEIC (Test of English for International Communication) ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ เนื้อหาประกอบด้วยแบบทดสอบ TOEIC จำนวน 2 ชุด ดังนี้
          Practice Test 1 Listening  ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์
          Practice Test 1 Reading   ผศ.ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล
          Practice Test 2 Listening  รศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน Practice Test 2 Reading   ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์

การเข้าใช้งานระบบ

               – ผู้มีสิทธิ์อบรมโดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษามีรหัสประจำตัว 6501234567893 เกิดวันที่ 1 มกราคม 2544 ให้กรอกดังนี้

  • Username: U6501234567893 *ต้องใส่ U นำหน้าทุกครั้ง
  • Password: 01012544

* กรณีเปลี่ยน password ให้นักศึกษาใช้ password ที่เปลี่ยนครั้งล่าสุด
* นักศึกษาระดับปริญญาโท ใช้ G ตามด้วยรหัสนักศึกษา เช่น G6401234567893
* นักศึกษาระดับปริญญาเอก ใช้ D ตามด้วยรหัสนักศึกษา เช่น D6401234567893

ติดต่อ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1213 อาคาร 1 ชั้น 2
Tel: 02 244 5260-2
Facebook Page: ILAC SuanDusit University
Website: ilac.dusit.ac.th
Youtube: ILAC SuanDusit University