หลักสูตร ELL (English for Lifelong Learning)

               หลักสูตรการอบรม ELL (English for Lifelong Learning) เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ใช้ลักษณะของการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นแกนในการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากในห้องเรียนและโปรแกรมฯ English Discoveries Online เพื่อเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ได้ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 
               – Introduction to TOEIC การแนะนำแบบทดสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ ตั้งแต่ Part 1-7  (โดย ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์)
               – TOEIC Test 1 การติวข้อสอบ TOEIC ชุดที่ 1 (โดย ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์)
               – TOEIC Test 2 การติวข้อสอบ TOEIC ชุดที่ 2 แบ่งเป็น Listening Comprehension (โดย ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์) และ Reading Comprehension (โดย ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ)

การเข้าใช้งานระบบ

               – ผู้มีสิทธิ์อบรมโดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษามีรหัสประจำตัว 6501234567893 เกิดวันที่ 1 มกราคม 2544 ให้กรอกดังนี้

  • Username: U6501234567893 *ต้องใส่ U นำหน้าทุกครั้ง
  • Password: 01012544

* กรณีเปลี่ยน password ให้นักศึกษาใช้ password ที่เปลี่ยนครั้งล่าสุด
* นักศึกษาระดับปริญญาโท ใช้ G ตามด้วยรหัสนักศึกษา เช่น G6401234567893
* นักศึกษาระดับปริญญาเอก ใช้ D ตามด้วยรหัสนักศึกษา เช่น D6401234567893

ติดต่อ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1213 อาคาร 1 ชั้น 2
Tel: 02 244 5260-2
Facebook Page: ILAC SuanDusit University
Website: ilac.dusit.ac.th
Youtube: ILAC SuanDusit University