หลักสูตร “พิชิต TOEIC 1”

               หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ “พิชิต TOEIC 1” เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะแบบทดสอบ TOEIC ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้โครงสร้างของแบบทดสอบในแต่ละส่วน คำศัพท์ที่พบบ่อย หลักการและเทคนิคการใช้ไวยากรณ์ที่พบบ่อย การฝึกทักษะการฟังจับใจความ (listening comprehension) การอ่านเพื่อความเข้าใจ (reading comprehension) รวมถึงการทำแบบฝึกหัดและชุดข้อสอบ TOEIC จำลอง เนื้อหาการอบรมแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
               Part 1: Photographs ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์
               Part 2: Question-Response ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ
               Part 3: Conversations ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์
               Part 4: Talks รศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
               Listening Practice Test ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์
               Part 5: Incomplete Sentences ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์
               Part 6: Text Completion ผศ.สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค
               Part 7: Reading Comprehension ผศ.ธัญชนก บุญเจือ
               Reading Practice Test ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์

การเข้าใช้งานระบบ

               – ผู้มีสิทธิ์อบรมโดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษามีรหัสประจำตัว 6501234567893 เกิดวันที่ 1 มกราคม 2544 ให้กรอกดังนี้

  • Username: U6501234567893 *ต้องใส่ U นำหน้าทุกครั้ง
  • Password: 01012544

* กรณีเปลี่ยน password ให้นักศึกษาใช้ password ที่เปลี่ยนครั้งล่าสุด

ติดต่อ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1213 อาคาร 1 ชั้น 2
Tel: 02 244 5260-2
Facebook Page: ILAC SuanDusit University
Website: ilac.dusit.ac.th
Youtube: ILAC SuanDusit University