รายละเอียด

               การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่แนะนำให้ผู้เข้ามาปฏิบัติงานในองค์การได้เรียนรู้และเข้าใจบริบทขององค์กรตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวและการเรียนรู้ ทำให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร

วัตถุประสงค์การปฐมนิเทศ

               1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และการดำเนินงานขององค์กร
               2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลสำเร็จ

การเข้าใช้งานระบบ

Username / Password :  (กำหนดโดยผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย)

ติดต่อ

– สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 10 ชั้น 1
Tel  :  02 244 5370 – 8
– โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส)
Tel  :  02 241 7571 – 80
– โครงการอาหารกลางวัน ๑ (ครัวสวนดุสิต)
Tel  :  02 244 5400 – 4
– โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ
Tel  :   ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 02 244 5435
สระว่ายน้ำ 02 244 5430
ดุสิตนวดแผนไทย 02 241 7273