เงื่อนไขการเข้าอบรม

                1. เข้าอบรมออนไลน์ผ่านช่องทาง Onlinecourse.dusit.ac.th เท่านั้น
               2. ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมออนไลน์ โดยดูคลิปวิดีโอการอบรมให้ครบทุก Ep.
               3. ผู้เข้าอบรมจะต้องมีผลการเข้าอบรมออนไลน์ โดยเข้าใช้งาน/ระยะเวลาการอบรม ครบตามที่กำหนด
               4. ให้ผู้เข้าอบรม ทำแบบสอบถามหลังการอบรม ได้ที่ https://bit.ly/3hUiG41
               5. ผู้ที่เข้าอบรม ครบตามเงื่อนไข จะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์
               6. ต้อง Log Out ออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม มิฉะนั้นระบบอาจไม่บันทึกผลการเข้าอบรมของท่าน             

การเข้าใช้งานระบบ

               – ผู้มีสิทธิ์อบรมโดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย กรอกดังนี้

  • Username: suandusit_uni
  • Password: 01012544

* กรณีเปลี่ยน password ให้ใช้ password ที่เปลี่ยนครั้งล่าสุด

ติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel: 02 2445 308 , 02 244 5244