โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ

รายละเอียดโครงการ  

                1. ผู้เข้าอบรม เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://onlinecourse.dusit.ac.th/
               2. แต่ละหัวข้อการอบรม มีจำนวนทั้งสิ้น 6 EP โดยแต่ละ EP ประกอบด้วย
                  2.1 คลิปวีดีโอการสอน
                2.2 เอกสารประกอบการอบรม
                2.3 เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point)
                2.4 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
               3. การได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม ต้องเข้าอบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบ online ครบทุกหัวข้อตามที่ระบุ และมีคะแนนทดสอบหลังการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จึงจะผ่านเกณฑ์การอบรม และได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์
               4. กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอบรมภาคทฤษฎี ผู้เข้าอบรมต้องเรียนครบทุกหัวข้อ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 (ก่อนเริ่มเรียนภาคปฏิบัติ Onsite)

การเข้าใช้งานระบบ

Username : ชื่อภาษาอังกฤษ_นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก เช่น suandusit_uni
Password :  (กำหนดโดยผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ : ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามที่ได้นำส่งกับทางผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยไว้