โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ

               รายละเอียดโครงการ
               (Competency in Designing for Career Advancement.) รุ่นที่ 1
               • โมดูล 1 ปฏิบัติการออกแบบเบื้องต้น ภายใต้คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักออกแบบวิชาชีพ
                              – ปฐมนิเทศ / กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
                              – การออกแบบตราสินค้าและการสร้างแบรนด์
                              – กฎหมายเบื้องต้นในงานออกแบบ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
               • โมดูล 2 ฝึกออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภค
                              – ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
                              – ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
                              – การออกแบบเพื่อเป็นมิตรกับผู้บริโภค
               • โมดูล 3 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์
                              – การสร้างเรื่องเล่าและถ่ายภาพ เพื่อการนำเสนอสินค้า
                              – วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ
                              – การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
                              – การประมาณราคาผลิตภัณฑ์
                              – ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
                              – การเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ
               ทักษะและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบ
                              – การออกแบบเพื่อการสื่ออัตลักษณ์
                              – การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม
                              – การออกแบบเพื่อความยั่งยืน
                              – การออกแบบของที่ระลึก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
               • โมดูล 5 เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดธุรกิจ
                              – การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบกราฟิก
                              – การเลือกใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์
                              – การออกแบบ Display สำหรับร้านค้า
                              – การพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม
                              – การสร้างต้นแบบเพื่อการประยุกต์ใช้ต่อยอดอาชีพ

การเข้าใช้งานระบบ

Username : ชื่อภาษาอังกฤษ_นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก เช่น suandusit_uni
Password :  (กำหนดโดยผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ : ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามที่ได้นำส่งกับทางผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยไว้