โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ชื่อหลักสูตร: การออกแบบธุรกิจสุขภาพสำหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness business designed for tourism)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดการดำเนินงาน : วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565
จำนวนชั่วโมงในการดำเนินการ ผู้เข้าอบรมต้องมีผลการ Log in เข้าอบรมทุกหัวข้อการอบรมไม่น้อยกว่า 80% และต้องอบรมภาคปฎิบัติทั้งรูปแบบ online หรือ รูปแบบ onsite จึงจะผ่านการอบรม และได้รับวุฒิบัตรการอบรม (e-certificate)

การเข้าใช้งานระบบ

Username : ชื่อภาษาอังกฤษ_นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก เช่น suandusit_uni
Password :  (กำหนดโดยผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ : ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามที่ได้นำส่งกับทางผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยไว้