การบริการส่วนหน้า  

               คอร์สการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ในสาขาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการ ท่องเที่ยวและบริการ กับ โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) สำนักกิจการพิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 โดยเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ นิเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ได้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาทักษะความสามารถ และนำไปใช้ได้กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วยการ ปฏิบัติงานส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
               งานการบริการส่วนหน้า : Front Office(F/O) สิ่งที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ คือ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ บุคลิกภาพ ข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติของแผนกบริการส่วนหน้า วิธีการรับจองห้องพัก การสื่อสารกับลูกค้า การรับโทรศัพท์ การรับลูกค้า การลงทะเบียนเข้าพัก Check In และ Check Out ตลอดจนการยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก การให้ข้อมูลลูกค้ากรณีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การรับฝากกระเป๋า และการจัดการทรัพย์สินกรณีลูกค้าฝากสัมภาระ รวมถึงการปิดรอบประจำวัน

ระยะเวลาการเก็บข้อมูลเข้าชม

               เก็บข้อมูลเข้าชมตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2567 เท่านั้น หลังจากนั้นถือเป็นโมฆะ แต่สามารถเข้าชมเพื่อเรียนรู้ได้

การเข้าใช้งานระบบ

               – ผู้มีสิทธิ์อบรมโดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษามีรหัสประจำตัว 6501234567893 เกิดวันที่ 1 มกราคม 2544 ให้กรอกดังนี้

  • Username: U6501234567893 *ต้องใส่ U นำหน้าทุกครั้ง
  • Password: 01012544

* กรณีเปลี่ยน password ให้นักศึกษาใช้ password ที่เปลี่ยนครั้งล่าสุด

ติดต่อ

สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 10 ชั้น 1
Tel : 02 244 5370 – 8
Facebook Page : Dusitproduct
Website : https://dusitproduct.dusit.ac.th
YouTube : www.youTube.com/@oba_sdu