การปฐมนิเทศ : เป็นการเรียนรู้ ถึงกฎ ระเบียบและเกณฑ์ของโรงแรมสวนดุสิต เพลส

               คอร์สการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ในสาขาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการ ท่องเที่ยวและบริการ กับ โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) สำนักกิจการพิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 โดยเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ นิเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ได้สามารถนำมาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาทักษะความสามารถ และนำไปใช้ได้กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วยการ ปฏิบัติงานส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
               การปฐมนิเทศ : Orientation training (Ort.) เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต) เพลส สำนักกิจการพิเศษ เพื่อให้นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้ถึง กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องปฏิบัติระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ โดยเริ่มตั้งแต่ การลงเวลาการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพ การลางาน การฝ่าฝืนกฎระเบียบ การบันทึกรายงาน และการประเมินผล รวมถึงการลาออก หรือถูกให้ออก และสวัสดิการ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์ฯ นำมาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาทักษะความสามารถ และนำใช้ต่อไป  

ระยะเวลาการเก็บข้อมูลเข้าชม

               เก็บข้อมูลเข้าชมตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2567 เท่านั้น หลังจากนั้นถือเป็นโมฆะ แต่สามารถเข้าชมเพื่อเรียนรู้ได้

การเข้าใช้งานระบบ

               – ผู้มีสิทธิ์อบรมโดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษามีรหัสประจำตัว 6501234567893 เกิดวันที่ 1 มกราคม 2544 ให้กรอกดังนี้

  • Username: U6501234567893 *ต้องใส่ U นำหน้าทุกครั้ง
  • Password: 01012544

* กรณีเปลี่ยน password ให้นักศึกษาใช้ password ที่เปลี่ยนครั้งล่าสุด

ติดต่อ

สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 10 ชั้น 1
Tel : 02 244 5370 – 8
Facebook Page : Dusitproduct
Website : https://dusitproduct.dusit.ac.th
YouTube : www.youTube.com/@oba_sdu