หลักสูตร “พิชิต TOEIC 2”

   หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ “พิชิต TOEIC 2” เป็นหลักสูตรที่ต่อยอดมาจาก “พิชิต TOEIC 1” มุ่งฝึกทักษะภาษาอังกฤษและเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC เข้มข้นด้วยแบบฝึกหัดด้านการฟัง (listening) และการอ่าน (reading) เสริมด้วยการใช้เทคนิคต่าง ๆ การใช้ไวยากรณ์ (grammar) และคลังคำศัพท์ (vocabulary) เพื่อเพิ่มคะแนนสอบ (จากสถิติพบว่า ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพิชิต TOEIC 2 มีคะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากหลักสูตรพิชิต TOEIC 1) เนื้อหาการอบรมแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
   Part 1: Photographs ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์
   Part 2: Question-Response ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ
   Part 3: Conversations ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์
   Part 4: Talks รศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
   Part 5: Incomplete Sentences ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์
   Part 6: Text Completion รศ.ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
   Part 7: Reading Comprehension ผศ.ดร.ขจีนุช เชาวนปรีชา
   TOEIC Practice Test 1 ผศ.ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล
   TOEIC Practice Test 2 ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์

การเข้าใช้งานระบบ

               – ผู้มีสิทธิ์อบรมเข้าเรียนโดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษามีรหัสประจำตัว 6501234567893 เกิดวันที่ 1 มกราคม 2544 ให้กรอกดังนี้

  • Username: U6501234567893 *ต้องใส่ U นำหน้าทุกครั้ง
  • Password: 01012544

* กรณีเปลี่ยน password ให้นักศึกษาใช้ password ที่เปลี่ยนครั้งล่าสุด

ติดต่อ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1213 อาคาร 1 ชั้น 2
Tel: 02 244 5260-2
Facebook Page: ILAC SuanDusit University
Website: ilac.dusit.ac.th
Youtube: ILAC SuanDusit University