หลักสูตร “English in International Society”

   หลักสูตรการอบรมออนไลน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในสังคมนานาชาติ (English in International Society) เพื่อให้ผู้เรียนได้วางแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEIC (Test of English for International Communication) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษได้ เนื้อหาประกอบด้วยแบบทดสอบ TOEIC จำนวน 2 ชุด ดังนี้
   Practice Test 1 Listening ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์
   Practice Test 1 Reading ผศ.ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล
   Practice Test 2 Listening รศ.ดร.วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์
   Practice Test 2 Reading ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์

การเข้าใช้งานระบบ

               – ผู้มีสิทธิ์อบรมเข้าเรียนโดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษามีรหัสประจำตัว 6501234567893 เกิดวันที่ 1 มกราคม 2544 ให้กรอกดังนี้

  • Username: U6501234567893 *ต้องใส่ U นำหน้าทุกครั้ง
  • Password: 01012544

* กรณีเปลี่ยน password ให้นักศึกษาใช้ password ที่เปลี่ยนครั้งล่าสุด

ติดต่อ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1213 อาคาร 1 ชั้น 2
Tel: 02 244 5260-2
Facebook Page: ILAC SuanDusit University
Website: ilac.dusit.ac.th
Youtube: ILAC SuanDusit University