หลักสูตร ELL (English for Lifelong Learning)

   หลักสูตรการอบรม ELL (English for Lifelong Learning) เป็นหลักสูตรการอบรมของรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ใช้ลักษณะของแบบทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นแกนในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้จากในห้องเรียนและทักษะการทำแบบฝึกหัดในโปรแกรมฯ English Discoveries Online มาประยุกต์ใช้สำหรับการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เพื่อสำเร็จการศึกษาได้ เนื้อหาประกอบด้วย
   – Introduction to TOEIC (โดย ดร. พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์) เป็นการแนะนำลักษณะแบบทดสอบและเทคนิคการทำข้อสอบในภาพรวม ตั้งแต่ Part 1-7
   – TOEIC Practice Test 1 (โดย ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์) การติวข้อสอบ TOEIC ชุดที่ 1
   – TOEIC Practice Test 2 ติวความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC ต่อจากชุดที่ 1 แบ่งเป็น Listening Comprehension (โดย ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์) และ Reading Comprehension (โดย ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ)

การเข้าใช้งานระบบ

               – ผู้มีสิทธิ์อบรมเข้าเรียนโดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษามีรหัสประจำตัว 6501234567893 เกิดวันที่ 1 มกราคม 2544 ให้กรอกดังนี้

  • Username: U6501234567893 *ต้องใส่ U นำหน้าทุกครั้ง
  • Password: 01012544

* กรณีเปลี่ยน password ให้นักศึกษาใช้ password ที่เปลี่ยนครั้งล่าสุด

ติดต่อ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1213 อาคาร 1 ชั้น 2
Tel: 02 244 5260-2
Facebook Page: ILAC SuanDusit University
Website: ilac.dusit.ac.th
Youtube: ILAC SuanDusit University