การเข้าใช้งานระบบ

  • ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เป็นข้อมูลเดียวกับที่ใช้งาน ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยฯ
  • กรณีไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02 244 5244