การเข้าใช้งานระบบ

  • ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) เป็นข้อมูลเดียวกับที่ใช้งาน ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยฯ
  • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมออนไลน์ โดยดูคลิปวิดีโอการอบรมให้ครบทุกตอน
  • ผู้เข้าอบรมจะต้องมีผลการเข้าอบรมออนไลน์ โดยเข้าใช้งาน/ระยะเวลาการอบรม ครบตามที่กำหนด
  • ผู้เข้าอบรม ครบตามเงื่อนไข จะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  • กรณีไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02 244 5244