การพัฒนาการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน

วัตถุประสงค์การอบรม
               1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต และเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพในระดับคณะ/โรงเรียน และระดับมหาวิทยาลัย
               2. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามมาตรฐานของหลักสูตร และนำไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI)

การเข้าใช้งานระบบ

  • Login (เข้าสู่ระบบ) ด้วย Username และ Password เดียวกับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
  • กรณีไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.02 244 5244