การเข้าใช้งานระบบ

  • Login (เข้าสู่ระบบ) ด้วย Username และ Password เดียวกับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
  • กรณีไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.02 244 5244