โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ หลักสูตร Service Intelligence รุ่นที่ 2

ชื่อหลักสูตร: Service Intelligence
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายละเอียดการดำเนินงาน : วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566
จำนวนชั่วโมงในการดำเนินการ 285 ชม. (ทฤษฎี 60 ชม. (ไม่น้อยกว่า 80% ของชั่วโมงออนไลน์) ปฏิบัติ 225 ชม.)

การเข้าใช้งานระบบ

Username : ชื่อภาษาอังกฤษ_นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก เช่น suandusit_uni
Password :  (กำหนดโดยผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ : ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามที่ได้นำส่งกับทางผู้จัดหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยไว้