หลักสูตร “English in International Society”

               หลักสูตรการอบรมออนไลน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในสังคมนานาชาติ (English in International Society) เพื่อให้ผู้เรียนได้วางแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ TOEIC (Test of English for International Communication) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษได้ เนื้อหาประกอบด้วยแบบทดสอบ TOEIC จำนวน 2 ชุด ดังนี้
               Practice Test 1 Listening comprehension ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ ดร.ศีลสุภา วรรณสุทธิ์
               Practice Test 1 Reading comprehension ผศ.ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล
               Practice Test 2 Listening comprehension รศ.ดร.วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์
               Practice Test 2 Reading comprehension ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ และ อาจารย์สัณฑิกา จงรักษ์

การเข้าใช้งานระบบ

               – ผู้มีสิทธิ์อบรมเข้าเรียนโดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษามีรหัสประจำตัว 6501234567893 เกิดวันที่ 1 มกราคม 2544 ให้กรอกดังนี้

  • Username: U6501234567893
  • Password: 01012544

* กรณีเปลี่ยน password ให้นักศึกษาใช้ password ที่เปลี่ยนครั้งล่าสุด