brand
หมดเวลาในการเข้าอบรม

การเข้าใช้งานระบบ

- ผู้มีสิทธิ์อบรมเข้าเรียนโดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษามีรหัสประจำตัว 6501234567893 เกิดวันที่ 1 มกราคม 2544 ให้กรอกดังนี้
  • Username: U6501234567893
  • Password: 01012544
* กรณีเปลี่ยน password ให้นักศึกษาใช้ password ที่เปลี่ยนครั้งล่าสุด